Pedagogika

Gość 

Dlaczego warto studiować pedagogikę w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium?

Pedagogika to kierunek, na którym kształcimy w naszej Uczelni od 15 lat. Studenci mają do wyboru jedną z kilku atrakcyjnych specjalności, które co roku dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. Wbrew doniesieniom medialnym rola zawodów pedagogicznych stale wzrasta. Osoby z pedagogicznym wykształceniem mają liczne zadania do spełnienia nie tylko w sektorze oświaty i wychowania, ale również w rozlicznych służbach społecznych, specjalistycznych usługach, ochronie zdrowia, opiece społecznej, ochronie porządku publicznego, wymiarze sprawiedliwości i innych. Działalność pedagogiczna była, jest i będzie zawsze potrzebna, bo to po prostu praca z człowiekiem – od dziecka po seniora.

Warto studiować pedagogikę w GSW Milenium, ponieważ:

  • absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w użyteczne umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne przydatne nie tylko w praktyce pedagogicznej, lecz także w życiu codziennym;
  • zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy poszczególnych placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni;
  • program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.;
  • program kształcenia jest nowoczesny i przygotowuje do pracy zawodowej po studiach zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;
  • stosujemy nowoczesne metody kształcenia; studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych oraz zajęciach w formie e-learningu;
  • ambitni i aktywni studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność organizacji studenckich o szerokim spektrum działań.

dr Anna Knocińska
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Jakie przedmioty kierunkowe?

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku: antropologia kulturowa, logika, metodologia badań społecznych, współczesne koncepcje filozofii i etyki, współczesne problemy socjologii, współczesne problemy psychologii, andragogika, pedagogika ogólna, pedagogika specjalna, pedagogika porównawcza, psychologia rozwojowa, pedeutologia oraz komunikacja społeczna.

Absolwenci kierunku pedagogika w trakcie studiów drugiego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.

 

Specjalności na kierunku pedagogika w Gnieźnie (studia magisterskie) 2018/2019:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe

resocjalizacja i profilaktyka społeczna

edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną

pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

wysokoc_czesnego2_400_02

 

 

 

 

  

Szczegółowe informacje
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - kierunek pedagogika i kierunek zarządzanie
Gniezno, ul. Okulickiego 3a (pokój 116)
tel. 793-065-954

 

Funkcjonowanie Dziekanatu Wydziału  Nauk Społecznych w Gnieźnie w roku akademickim 2017/2018:

Poniedziałek 8.00-16.00   Środa 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00   Czwartek 8.00-16.00

Podczas zjazdu
Wydziału Nauk Społecznych (kier. pedagogika i zarządzanie)
 
Podczas zjazdów innych wydziałów
Piątek 08.00-16.00   Piątek  8.00-16.00
Sobota 08.00-16.00   Sobota nieczynne
Niedziela 08.00-16.00   Niedziela nieczynne

 

Agnieszka Leśniak
Kierownik Dziekanatu
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 21,22
Kinga Frąckowiak
Referent ds. organizacji procesu dydaktycznego
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 21, 22
Magdalena Wiechcińska
Referent ds. organizacji procesu dydaktycznego
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 21, 22

Partnerzy uczelni